Dùng ba cấp độ đối xử khác nhau với bạn bè

Người có sự phân chia

ba sáu chín khác nhau, cũng giống như vậy, bạn bè cũng nên phân thành đẳng cấp, có người thì thần mật, có người thì chỉ bình thường, không nên đội đãi với bạn bè

>> Xem thêm: máy lọc không khí coway

ai ai cũng giồng nhau, cần phải có sự phân biệt, thậm chí là bạn thân, nhưng đối với A có thể là bình thường, nhưng không chuyện gì là không nói được; đối với B có thể là không bao giờ nói những chuyện có liên quan đến lĩnh vực tinh thẩn, nhưng cả hai người cùng theo đuổi một lợi ích chung thì cùng giúp đỡ lẫn nhau, cùng tin tưởng nhau, không được lừa dối nhau; còn đối với Cấp dưới thì lại có thể vừa không phải là sự giao tiếp của những bậc quần tử, cũng không phải giao tiếp với nhau vi lợi ích, mà chẳng qua chỉ là cùng nhau làm những “việc xẫu”, và cũng tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau, không cần phải che đậy điều gì.

>> Tham khảo khi cần thay thế: màng máy lọc không khí

may loc khong khi

>> Đánh nhà cái

Làm thế nào để phân bạn bè t

hành những đẳng cấp như thế nào, phải xem vòng tròn bạn bè của mình như thế nào để quyết định. Về điểu này, Gia Cát Lượng cũng có điểu tâm đắc muốn lưu lại cho hậu thế, có thể tham khảo.

Trong “Tâm thuật-Tam binh” chương thứ ba mươi, Gia Cát Lượng có nói: “Người nào mà lời lẽ mà lưu loát, mưu lược không lường được, kiến thức rộng rãi, đa tài đa nghệ, đẵy là người mà muôn người gửi gắm niềm tin, có thể tiến cử họ làm thượng tân. Người khỏe như hổ báo, nhanh nhẹn như khỉ vượn, rắn rỏi như sắt đá, nhanh nhẹn như rồng, đấy là người anh hùng của một thời có thể tiến cử họ làm trung tân. Người có tiểu xảo, có sở trường riêng, đấy là người bình thường có thể cho họ làm hạ khách”.

>> Xem thêm: Đối với những người có năng lực khá vững bài bạc

Post A Comment